Γενική Συνέλευση

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου (Άρθρο 8, §1 του καταστατικού). Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Αποφασίζει για την έγκριση ή την απόρριψη του ταμειακού απολογισμού και προϋπολογισμού και απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη σύμφωνα με την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής με την ανάταση του χεριού και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή με ανάταση του χεριού και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού και την διάλυση του Σωματείου με απαρτία του ½ των ταμειακά εντάξει μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών και με ανάταση του χεριού. Για να μεταβληθεί ο σκοπός του σωματείου πρέπει να συναινέσουν όλα τα μέλη. Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν ανήκει ρητά στην αρμοδιότητά άλλου οργάνου με ανάταση του χεριού και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.