Δασικοί χάρτες

Από την Δ/νση Δασών Λευκάδας της ΑΔΠΔΕ&Ι  ανακοινώνεται ότι μετά την θεώρηση του Δασικού Χάρτη Π.Ε. Λευκάδας (αρ.πρωτ.5616/13.01.2021 απόφαση του Δ/ντή Δασών Λευκάδας, ΑΔΑ: ΨΔΞ8ΟΡ1Φ-Ν38) αναρτήθηκε ο Δασικός Χάρτης σύμφωνα με την  αριθ.πρωτ.7169/15.01.2021 (ΑΔΑ:ΨΚΤ8ΟΡ1Φ-ΒΝΖ)  απόφαση της Δ/νσης Δασών Λευκάδας στις 15.01.2021 στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών Ελληνικού Κτηματολογίου και ταυτόχρονα γίνεται πρόσκληση για την υποβολή αντιρρήσεων για το σύνολο της, ΠΕ Λευκάδας.

Για την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα δασικών χαρτών που αφορούν στην ανωτέρω περιοχή έχει συσταθεί και λειτουργεί Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ), με έδρα τα γραφεία της Δ/νσης Δασών Λευκάδας στην ταχ. διεύθυνση  Ξ.Γρηγόρη, Τ.Κ. 31 100 Λευκάδα, Τηλ. 2645024434 και email.:syadhlefkadas@gmail.com. Η λειτουργία του ΣΥΑΔΧ θα είναι καθημερινή, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος υποβολής αντιρρήσεων, κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή) και σε ώρες από τις 09:00 έως 14:00.

Ο ανωτέρω δασικός χάρτης είναι προσβάσιμος για τους πολίτες στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης Δασικών Χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ελληνικού Κτηματολογίου :

https://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension

https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx  

https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx

Η υποβολή των αντιρρήσεων  και  προδήλων σφαλμάτων κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη είναι δυνατή μόνο ηλεκτρονικά, αρχίζει στις 29.01.2021 ημέρα Παρασκευή και λήγει την 13η Μαΐου 2021 ημέρα Πέμπτη. Για τους  κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία λήγει στις 02.06.2021 ημέρα Τετάρτη.

Οι  αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά την αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στο δασικό χάρτη εκτάσεων.

Δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων και αίτησης διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων έχουν:

– φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου,

– το Ελληνικό Δημόσιο

– οι οικείοι Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βαθμού,

εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση του έννομου συμφέροντός τους, εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, στις περιληφθείσες στον αναρτημένο δασικό χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις.

Ειδικά, κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, αντίρρηση ή αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος μπορεί να υποβάλλει:

– κάθε φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο ή Ο.Τ.Α.

– Περιβαλλοντική Οργάνωση

– άλλα Νομικά Πρόσωπα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Για την υποβολή αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος δεν καταβάλλεται τέλος. 

Σχετική με τα ανωτέρω είναι η  αρ.153394/919/12-04-2017(ΦΕΚ 1366/Β΄/21.04.2017) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί καθορισμού, προσδιορισμού, τρόπου και διαδικασίας διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών.

Ακόμα για τις αιτήσεις πράξεων χαρακτηρισμού (άρθρο 14 του Ν.998/1979) που δεν υλοποιήθηκαν και βρίσκονται σε εκκρεμότητα  στέλνονται επιστολές από την υπηρεσία μας ώστε οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν ηλεκτρονικά κάποια δικαιολογητικά, θα υποβληθεί  ατελώς από το ΣΥΑΔΧ της υπηρεσίας μας η αντίρρηση εφόσον διαφωνούν με το περιεχόμενο του αναρτημένου  Χάρτη. 

Είναι σημαντικό για τους πολίτες να ενημερωθούν από τον Δασικό Χάρτη και να υποβάλουν αντίρρηση στην περίπτωση διαφωνίας. 

Για το παραδεκτό των αντιρρήσεων απαιτείται η καταβολή ειδικού τέλους, το οποίο είναι ανάλογο του εμβαδού της έκτασης και διαμορφώνεται ως εξής: 

για εμβαδό έκτασης έως 100τμ. το τέλος ανέρχεται στα 10 ευρώ,

για εμβαδό  έκτασης μεγαλύτερης των 100 τμ. και έως 1.000 τμ. το τέλος ανέρχεται στα 40 ευρώ,

για εμβαδό  έκτασης μεγαλύτερης των 1.000 τμ. και έως 5.000 τμ. το τέλος ανέρχεται στα 90 ευρώ,

για εμβαδό  έκτασης μεγαλύτερης των 5.000 τμ. και έως 10.000 τμ. το τέλος ανέρχεται στα 180 ευρώ,

για εμβαδό  έκτασης μεγαλύτερης των 10.000 τμ. και έως 20.000 τμ. το τέλος ανέρχεται στα 350 ευρώ,

για εμβαδό  έκτασης μεγαλύτερης των 20.000 τμ. και έως 100.000 τμ. το τέλος ανέρχεται στα 700 ευρώ,

για εμβαδό  έκτασης μεγαλύτερης των 100.000 τμ. και έως 300.000 τμ. το τέλος ανέρχεται στα 1.400 ευρώ,

για εμβαδό  έκτασης μεγαλύτερης των 300.000 τμ. το τέλος ανέρχεται στα 3.300 ευρώ,